Přejít na obsah
Podmínky chovu Fila Brasileiro Club CZ (Zápisní řád)
Platí pro plemeno FILA BRASILEIRO v rámci FILA BRASILEIRO CLUBu CZ. Chov se řídí v plné míře chovatelským řádem FCI. Doplňky Klubu vyplývají především z prováděcích předpisů ČMKU vydaných předsednictvem o ochraně zdraví chovných jedinců i kvalitě a zdraví odchovávaných štěňat. Rozdělení     kvality chovnosti z ohledem na zdravotní a povahovou stránku jedinců a stanovení případných omezení pro chov.
     Upozornění !
    Pokud není Klubem stanoveno jinak, platí úplný Zápisní řád a Směrnice ČMKU !

    
Rozdělení kvality chovnosti z ohledem na zdravotní a povahovou stránku jedinců a stanovení případných omezení pro chov:
  Chovnost A:
DKK maximálně 1/1, DLK maximálně 1/1, zkouška povahy – výborně, koeficient vad maximálně 3 body
  Chovnost B: DKK maximálně 2/2, DLK maximálně 2/2 nebo v případě DKK 0/0 možno DLK 0/3 nebo 3/0 s maximálně mírnou artrózou postiženého kloubu, zkouška povahy – velmi dobře, koeficient vad maximálně 5 bodů
  Chovnost C.: DKK maximálně 3/3, DLK neprovedeno, bez zkoušky povahy, koeficient vad maximálně 14 bodů
 Koeficienty vad podle standardu č. 225 FCI:
    lehká vada – 1 bod (vše co není v souladu se standardem a není vyjmenováno jako   těžká, velmi těžká nebo diskvalifikující vada, sledované vady jsou    uvedeny v nové bonitační kartě)
  těžká vada – 4 body
  velmi těžká vada – 6 bodů
Omezení pro chov:
Chovnost A:
možnost chovu pouze s všeobecným omezením (výběr partnera se stejnou vadou či odchylkou od standardu, veškeré tyto odchylky nebo vady musí být u protějšku co nejideálnější nebo střední hodnoty)
Chovnost B: omezení výběru partnera pro páření pouze ze skupiny „A“ nebo „B“ a všeobecným omezením. V případě DKK nebo DLK vyšší než 1/1, partner   pouze 0/0  
Chovnost C: omezení výběru partnera pro páření pouze ze skupiny „A“ a všeobecným omezením. V případě DKK nebo DLK vyšší než 1/1, partner pouze 0/0. Při nesložené zkoušce povahy partner pouze se složenou zkouškou na známku VÝBORNĚ.

Všeobecné omezení k výběru partnera sleduje poradce chovu při doporučování ke krytí.
Příklady:
  „A“
– chybějící zub › protějšek plnochrupý
 „B“ - protějšek chovnost „A“ nebo „B“(nebo odpovídající     této chovnosti)
  v případě vyšší DKK než 1/1(i jednostraně) › protějšek pouze DKK 0/0
  v případě vyšší DLK než 1/1(i jednostraně) › protějšek pouze DLK 0/0
  „C“ - protějšek chovnost „A“ (nebo odpovídající chovnosti)
  v případě vyšší DKK než 1/1(i jednostraně) › protějšek pouze DKK 0/0
  v případě vyšší DLK než 1/1(i jednostraně) › protějšek pouze DLK 0/0
  v případě nesložené zkoušky povahy na alespoň na VD › protějšek se zkouškou   V

  
  I.   Chovní jedinci jsou:
chovní psi a feny s platným průkazem původu splňující podmínky do chovu a registrovaní do registru chovných jedinců v plemenné knize. Podmínky pro zařazení do chovu jsou:
1) věková hranice pro použití v chovu podle ŘOZCH a ZŘ ČMKU ode dne ukončeného 17. měsíce (od toho to věku lze absolvovat bonitaci, ale pro chov lze jedince použít až po splnění podmínek bodu 3) a 4))
2) nutnost splnit zkoušku povahy po dovršení 15ti měsíců. Pro chovnost „A“ – výborně, pro chovnost „B“ minimálně velmi dobře (možné uskutečňovat při společných pracovních srazech nebo na akcích, kde je zkouška vypsána v propozicích)
3) RTG kyčlí odpovídající minimálně chovnosti C po dovršení minimálně 18ti měsíců
4) RTG loktů odpovídající minimálně chovnosti B po dovršení minimálně 18ti měsíců, pro chovnost „C“ se nevyžaduje
5) omezení věku chovnosti u psa na 8 let a u feny na 6 let - je možno udělit tyto výjimky:
a) pes, který již prokázal své plemenné kvality (kvalitní a vyrovnané odchovy v minulosti)
b) fena, která vrhla pouze jednou, nebo celkový počet zapsaných štěňat v minulých vrzích nepřesáhl počet 10.
V případě výjimek a) i b) je nutné doložit k žádosti o krycí list zprávu ošetřujícího veterinárního lékaře potvrzující, že jedinec je zdráv a nic nebrání jeho další reprodukci. O výjimku je nutno žádat na každý vrh jednotlivě po dovršení uvedených věků. Lékařská zpráva (komplexní krevní testy včetně štítné žlázy a základní biochemie moči) nesmí být starší 14 dnů při podání žádosti a žádost se nepodává dříve, než 1 měsíc před plánovaným krytím (v případě opožděného hárání feny se žádost znovu nepodává). Jedinec musí být v dobré fyzické kondici, zejména fena.
6) fena smí zapsat 1 vrh ročně s výjimkou feny, která rodila císařským  řezem na doporučení ošetřujícího lékaře, počet vrhů ale nesmí přesáhnout  3 za dva po sobě následujícíroky.
7) Povinnost úspěšného absolvování bonitace pod FBC, (v případě dohody o jednotných podmínkách chovu s MC a KMDPP na stejnou bonitační kartu pro plemeno FIB ve všech 3 Klubech by Členové orgánů Klubu mohli absolvovat bonitaci u jiného Klubu za stejných podmínek pro chovnost pro zajištění objektivity posouzení jejich jedince, pokud k dohodě nedojde, poradce chovu nahrazuje další rozhodčí pro plemeno FIB a za předsedu a pokladníka zastupuje jeden z členů Odvolací komise. Stejný klíč pro zástup se použije při absenci členů Výboru).

Možnosti přeřazení do vyšší skupiny chovnosti:

V případě chovnosti „C“ po dodatečném doplnění DLK nebo zkoušky povahy a splnění všech ostatních podmínek pro chovnost „A“ nebo „B“ je možné na žádost majitele změna zařazení do odpovídající vyšší skupiny chovnosti.

 II. Volba      psa
  
Majitel feny si krycího psa vybírá sám nebo požádá poradce chovu. Má právose obrátit na plemennou knihu o informaci na přeregistraci do chovu nebo získaná   ocenění. V každém případě pes musí splňovat podmínky odpovídající pro kategorii chovnosti feny do které byla zařazena. Poradce chovu potvrzuje krycí list a   doporučuje krytí feny konkrétním psem.

III.    Náhrada za krytí
  
Za  krytí náleží majiteli krycího psa sjednaná náhrada.  Dohoda o finančním vyrovnání je jasně a zřetelně vyznačena v obou  kopiích smlouvy o finanční náhradě za krytí, za předpokladu, že majitel  chovného psa písemně nepotvrdil majiteli chovné feny přijetí stanovené  částky ihned při krytí. Pokud se chovatel (majitel feny) a majitel  krycího psa nevyrovnají v souladu s řády FCI ihned po krytí, ale  dohodnou se na náhradě za krytí podle vrhu feny, a nestane-li se tak, má  majitel krycího psa po doložení smlouvy o finanční náhradě za krytí  právo podat podnět k občansko-právnímu soudu.  

IV. Zápis    štěňat
  
Formulář, krycí list - hlášení vrhu obdrží chovatel od poradce chovu s vyplněným krycím psem a doporučením ke krytí. Před prvním krytím feny musí   mít chovatel zaregistrován chráněný název chovatelské stanice. Majitel feny je povinen do sedmi kalendářních dnů ode dne vrhu podat hlášení o vrhu poradci chovu a majiteli krycího psa. V hlášení o vrhu uvede chovatel datum vrhu, počet narozených štěňat celkem a počet živě narozených štěňat. V případě nezabřeznutí feny je povinen hlášení o této skutečnosti zaslat majiteli krycího psa a poradci chovu do 75. dne od posledního krytí.
  Nejpozději do 28 dnů po narození štěňat musí chovatel zažádat o přidělení zápisních čísel na plemenné knize ČMKJ tak, že vyplní „Přihlášku k zápisu vrhu štěňat“. Štěňata se zapisují abecedně, nejprve psi a pak feny. K přihlášce vrhu chovatel přiloží kopii názvu chov. stanice (pokud jde o první vrh chovatele) a originál PP feny-matky (pokud se jedná o její první vrh), jinak postačuje kopie PP a kopie PP psa-otce. Tuto dokumentaci pošle na adresu uvedenou na formuláři.
  Na základě nařízení EU je povinnost čipovat psy od 3.7.2011 pro pohyb v zahraničí. Klub tím pádem přešel na označování pouze čipem již v předstihu. O příslušný počet čipů požádá chovatel poradce chovu tak, že zašle e-mailem kopii Přihlášky vrhu s již přidělenými zápisními čísly od Plemenné knihy.
  Klub provádí kontroly vrhu poradcem chovu od 42. dne věku štěňat a výhradně v místě odchovu štěňat. Před kontrolou vrhu musí být štěňata identifikována čipováním. Cestovné hradí chovatel paušální částkou společně s kontrolou vrhu   (výši paušálního poplatku určuje Členská schůze). Kontrolor vrhu vyplní s chovatelem zprávu o kontrole vrhu.
  Chovatel je povinen vyplnit „Přírůstkovou kartu vrhu“ a oznámit poradci chovu případné lékařské zákroky při kontrole vrhu. Kopii doplněné Přírůstkové karty   vrhu včetně 63. dne zašle pak poradci chovu k archivaci nejpozději do 15ti   dnů po dovršení šedesátého třetího dne od narození štěňat.
  Podrobnosti jak správně vyplňovat formuláře vztažené k vrhu obdrží každý chovatel   písemně s krycím listem.  
  
  Podklady pro zápis vrhu do plemenné knihy a zápis PP jsou:
  1) Krycí list s potvrzením o krytí obsahující všechny údaje dle ZŘ ČMKU
  2) fotokopie PP rodičů s dalšími doklady o chovnosti (u jedinců neregistrovaných   v PK FBC)
  3) Přihláška vrhu s potvrzením o provedené kontrole vrhu a potvrzením o čipování
  Vrh musí být hlášen najednou a celý, dodatečné hlášení štěňat je nepřípustné. Přihláška štěňat obsahuje všechna zapisovaná štěňata. Pokud došlo od vydání zápisních čísel k úhynu štěňat, uvede se úhyn do zprávy o kontrole vrhu. Jména štěňat z jednoho vrhu musejí začínat stejným písmenem pro každé plemeno v CH.ST. počínaje písmenem „A“ v abecedním sledu (lze vynechat Q, X, Y a písmena s diakritickými znaménky). Po vyčerpání abecedy opět od „A“, ale jména se nesmějí opakovat  (je vhodné použít třeba římského číslování za jménem, např. Andulka II.).

V. Zápis importovaných jedinců
  
Zápis importovaných jedinců se řídí řády ČMKU. Jedincům dovezeným s exportním PP vystaveným členskými organizacemi FCI nebo plemennými knihami partnerskými k FCI, se přidělí číslo zápisu v plemenné knize. Toto číslo se zapíše na originál exportního PP příslušného jedince a o tuto přeregistraci žádá osoba zapsaná v tomto PP jako majitel. Jedinci s PP označenými jako "REGISTR" PK, nebudou přeregistrováni do plemenné knihy FBC jako chovní i po splnění všech náležitostí pro uchovnění. Toto omezení je z důvodů neprokázání původu předků jedince a není možné s takovým jedincem pracovat jako s geneticky známým původem.
    
  VI. Vývoz jedinců
  
Při vývozech soukromými osobami, chce-li nový majitel v zahraničí jedince registrovat do plemenné knihy, je třeba žádat ČMKJ o vystavení vývozního průkazu o původu – EXPORT PEDIGREE (jinak nebudou jedinci v zahraničí zaregistrováni). Žádost o EXPORT PEDIGREE zašle chovatel na adresu ČMKJ, Lešanská 1176, 141 00 Praha 4, spolu s PP a jménem,  kompletní adresou nového majitele v zahraničí, adresu nového majitele  zapíše do PP plemenná kniha (pouze tomuto majiteli bude jedinec v zahraničí přeregistrován do příslušné PK). Pro dovoz a vývoz zvířat  platí platné zákony, celní řády a veterinární předpisy. Za jejich  dodržení při dovozu nebo vývozu ručí každý chovatel nebo majitel sám.  Veterinární podmínky vývozu do jednotlivých zemí naleznete na stránkách  Státní veterinární správy ČR (www.svscr.cz). Nákup, prodej, dovoz a vývoz psů prostřednictvím obchodních organizací je v rozporu s předpisy FCI a ČMKU a je zakázán.  
Nákup, prodej, dovoz a vývoz psů prostřednictvím obchodních organizací je v rozporu s předpisy FCI a ČMKU a je zakázán.
 VII. Poplatky související s činností klubu
  
Poplatky související s činností klubu jsou stanoveny vždy pro  jeden kalendářní rok. Za úkony prováděné Klubem (bonitace, vystavení krycích listů, kontrola vrhů) platí nečlenové podle klubového ceníku dvojnásobně a poskytnutí chovatelského servisu schvaluje Výbor Klubu na  žádost chovatele-nečlena FBC. Na aktuální ceny se lze kdykoli informovat  u pokladníka Klubu.
Tyto Podmínky pro chov – zápisní řád vstupují v platnost dnem 26.1.2013 odsouhlasením Členské schůze
Copyright © 1999-2023 by  FILA BRASILEIRO CLUB CZ. Všechna práva k obsahu stránek vyhrazena!!!
Kopírování a rozšiřování prostřednictvím filmu, rozhlasu, televize, internetu,   fotomechanickou reprodukcí, zvukovými médii a systémy na zpracování dat všeho druhu jen s písemným souhlasem   vedení Klubu!!!
Návrat na obsah