Přejít na obsah
Chci připustit svou fenu
Pokud Vaše fena prošla úspěšně bonitací a byla uchovněna, požádejte poradce chovu o Krycí list.
Volba psa
Majitel feny si krycího psa vybírá sám nebo požádá poradce chovu. Má  právo se obrátit o radu na plemennou knihu klubu. V každém případě ovšem  výběr konsultuje s poradcem klubu, který potvrzuje krycí list a  doporučuje krytí feny konkrétním psem.
Náhrada za krytí
Za krytí náleží majiteli krycího psa sjednaná náhrada. Pokud se chovatel  (majitel feny) a majitel krycího psa nevyrovnají v souladu s řády FCI ihned po krytí, ale dohodnou se na náhradě za krytí podle vrhu feny, má  majitel krycího psa právo sjednanou částku vymáhat soudně v  občanskoprávním sporu.
Tato dohoda je jasně a zřetelně vyznačena v obou kopiích smlouvy o finanční náhradě za krytí nebo ústní dohoda, před důvěryhodným svědkem, že majitel chovného psa písemně nepotvrdil majiteli chovné feny přijetí  stanovené částky.

Když se štěňata narodí
Zápis štěňat
Před prvním krytím feny musí mít chovatel zaregistrován chráněný název  chovatelské stanice. Majitel feny je povinen do sedmi kalendářních dnů  ode dne vrhu podat hlášení o vrhu poradci chovu a majiteli krycího psa. V  hlášení o vrhu uvede chovatel datum vrhu, počet narozených štěňat  celkem a počet živě narozených štěňat. V případě nezabřeznutí feny je  povinen hlášení o této skutečnosti zaslat majiteli krycího psa a  plemenné knize klubu do 75. dne po posledním krytí.
Od 1.1.2009 je pro členy Klubu povinné čipování štěňat. Čipy si po  narození štěňat chovatel objedná u poradce chovu (280,-Kč/za 1  mikročip). Do věku 4 týdnů štěňat zašle chovatel doporučeně na adresu  plemenné knihy ČMKJ Lešanská 1176/2a, 142 00 Praha 11 (originál krycího  listu s vyplněnou zadní stranou – přihláškou štěňat, nejdřív psi, potom  feny v abecedním pořadí). Plemenná kniha zašle chovateli zápisní čísla  doporučeným dopisem. Chovatel hradí cenu, stanovenou za zápis štěněte,  za všechna štěňata uvedená na přihlášce vrhu (při platbě předem přiloží  chovatel ústřižek o zaplacení poplatku k přihlášce vrhu, jinak obdrží PP  dobírkou).
Klub je povinen provádět kontroly vrhu. Ty provádí poradce chovu nebo  jím určení členové Výboru Klubu a jiní pověření členové klubu od 35. dne  věku štěňat a výhradně v místě odchovu štěňat. Jednotnou cenu za  cestovné (500,-Kč) hradí chovatel.  Kontrolor vrhu vyplní s chovatelem  zprávu o kontrole vrhu. Chovatel je povinen nechat štěňata očipovat před  kontrolou vrhu, registrační kartu čipu předá novému majiteli štěněte  současně s PP, kde veterinární lékař potvrdí očipování jedince.
Formuláře, krycí list a hlášení o vrhu obdrží chovatel od poradce chovu.  Chovatel je povinen vést knihu odchovů, kterou předkládá při kontrole  vrhu.
Podklady pro zápis vrhu do plemenné knihy a zápis PP jsou:
1) potvrzení krytí obsahující všechny údaje dle CHŘ FCI a ČMKU
2) fotokopie PP rodičů s event. doklady o chovnosti (u krytí psem neregistrovaným v PK FBC)
3) přihláška vrhu, originál krycího listu
4) potvrzení o provenené kontrole vrhu a potvrzení o očipování
Vrh musí být hlášen najednou a celý, dodatečné hlášení je nepřípustné.  Přihláška štěňat obsahuje všechna zapisovaná štěňata. Pokud došlo od  vydání zápisních čísel k úhynu štěňat, uvede se úhyn do zprávy o  kontrole vrhu. Jména štěňat z jednoho vrhu musejí začínat stejným  písmenem pro každé plemeno v CH.ST. počínaje písmenem A v abecedním  sledu (lze vynechat Q, X, Y a písmena s diakritickými znaménky). Po  vyčerpání abecedy opět od A, ale jména se nesmějí opakovat.
Kupní smlouva:
Při prodeji štěňat vždy sepisujte Kupní smlouvu, kde je jasně uvedeno o  jaké plemeno a pohlaví se jedná (datum narození štěněte, jeho rodiče  včetně čísel zápisů a zbarvení). Důležité je též do smlouvy napsat kromě  základních nacionálii Vašich a kupujícího i číslo zápisu a číslo  mikročipu prodávaného štěněte. Pokud prodáváte štěně, které není vhodné  na výstavy a chov pro nějakou diskvalifikující vadu, je důležité tuto  skutečnost do smlouvy napsat a uvézt, že pro tuto vadu je štěně  prodáváno za sníženou cenu. Nezapomeňte do smlouvy napsat také kdy bylo  štěně odčervováno a očkováno a termíny dalšího očkování a odčervování.
Pokud si nejste jisti tím, že Vaše smlouva bude správná, můžete požádat  poradce chovu, o zaslání předlohy smlouvy, kterou vypracoval právník.
                                                                                                                                                                                                                        
                    
                                                                                                                                                                                                                        
                    

Vývoz jedinců
Při  vývozech soukromými osobami, chce-li nový majitel v zahraničí jedince  registrovat do tamější plemenné knihy, je třeba žádat ČMKJ o vystavení  vývozního průkazu o původu – EXPORT PEDIGREE (jinak nebudou jedinci v  zahraničí zaregistrováni). Žádost o EXPORT PEDIGREE zašle chovatel na  adresu:
ČMKJ
paní Irena Šestáková
Lešanská 1176/2a
142 00 Praha 11
tel:  702 021 641
spolu s PP a adresou nového majitele v  zahraničí (pouze tomuto majiteli bude jedinec v zahraničí přeregistrován  do příslušné PK). Pro dovoz a vývoz zvířat platí platné zákony, celní  řády a veterinární předpisy. Za jejich dodržení při dovozu nebo vývozu  ručí každý chovatel sám.

Zápis importů
Zápis  importovaných jedinců se řídí řády ČMKU. Jedincům dovezeným s PP  vystavenými členskými organizacemi FCI nebo plemennými knihami FCI  uznávanými, se přidělí číslo zápisu v plemenné knize. Toto číslo se  zapíše i na originál PP příslušného jedince. PP dovezeného jedince musí  být označen zahraniční plemennou knihou jako vývozní a o přeregistraci  žádá osoba jmenovaná v tomto PP jako majitel. Jedinci s PP označenými  jako „REGISTR“ Plemenné knihy, nebudou přeregistrováni do plemenné knihy  FBC. Toto omezení je z důvodů neprokázání původu předků jedince a není  možné s takovým jedincem pracovat jako s geneticky známým původem.
Přeregistraci provádí:
ČMKJ
paní Irena Šestáková
Lešanská 1176/2a
142 00 Praha 11
tel: 702 021 641
                                                                                                                                                                                                                        
                    
                                                                                                                                                                                                                      
                    Copyright © 1999-2023 by  FILA BRASILEIRO CLUB CZ. Všechna práva k obsahu stránek vyhrazena!!!
Kopírování a rozšiřování prostřednictvím filmu, rozhlasu, televize, internetu,   fotomechanickou reprodukcí, zvukovými médii a systémy na zpracování dat všeho druhu jen s písemným souhlasem   vedení Klubu!!!
Návrat na obsah