Přejít na obsah
Řády pro udílení titulů šampion:
 
Řád pro udělování titulu         „ČESKÝ JUNIOR ŠAMPIÓN"
1. CAJC čekatelství Českého junior šampióna se uděluje psu a fenám jednotlivě v třídě mladých na výstavách mezinárodních. národních, speciálních a klubových.
2. CAJC může být zadán pouze psovi a feně oceněných známkou „výborný 1".
3. CAJC se může zadat také psovi nebo feně, kterým byl již titul Český junior šampión přiznán.
4. Zadat psovi nebo feně CAJC může pouze rozhodčí delegovaný na výstavu.
5. CAJC není nárokový titul a uděluje se jen při mimořádných exteriérových kvalitách psa nebo feny.
Udělení titulu Český junior šampión je podmíněno:
  1. Trojím získáním čekatelství ve věku 9-24 měsíců.
  2. Nejméně dvě čekatelství na titul musí být získána ve třídě mladých - CAJC   a jedno čekatelství (CAC) může být získáno ve třídě otevřené, pracovní, mezitřídě nebo třídě vítězů do dovršení věku 24 měsíců. Toto čekatelství CAC nelze následně použít pro přiznání titulu Český šampión.
  3. Čekatelství musí být získána nejméně od dvou rozhodčích.
  4. Titul Český junior šampión uděluje ČMKU na základě právoplatných dokladů předložených majitelem psa/feny tj. potvrzení z výstavy (karty), kde byla čekatelství udělena, průkazu původu psa (u zahraničních majitelů fotokopií průkazu původu psa) a žádost majitele psa.
  5. Titul Český junior šampión neopravňuje k zařazení psa do třídy vítězů nebo šampiónů.
Schváleno P ČMKU 22.11.2001
  Řád nabývá platnosti od 1.1.2002

Řád pro udělování titulu           „ČESKÝ ŠAMPIÓN"
  1. CAC - čekatelství šampionátu krasy ČR se uděluje psům a fenám jednotlivě  v mezitřídě, tř. otevřené, pracovní a šampiónů (vítězů) na výstavách mezinárodních,  národních, speciálních a klubových pořádaných v ČR.
  2. CAC se může zadat psovi a feně oceněným známkou výborný 1.
  3. CAC se může zadat také psovi nebo feně kteří titul Český šampión mají.
  4. Navrhnout psa nebo fenu na CAC může pouze rozhodčí delegovaný na výstavu.
  5. CAC není nárokový titul a uděluje se jen při mimořádných exteriérových kvalitách psa nebo feny.
Udělení titulu šampión ČR je podmíněno:
  1) U plemen která mají získání titulu Interšampión podmíněno zkouškou z výkonu:
  a) úspěšným absolvováním takové zkoušky z výkonu, která opravňuje pro zařazení do třídy pracovní a dvojím získáním čekatelství CAC. z toho nejméně 1 x na   mezinárodní výstavě psů. Druhé čekatelství může být získáno na některé z těchto výstav - národní, speciální, nebo klubové výstavě. Absolvování zkoušky musí být doloženo certifikátem předepsaným pro třídu pracovní. Chovatelské kluby   jsou oprávněny zpřísnit počty požadovaných čekatelství pro přiznání titulu šampión ČR. Žádost musí být podána písemně a musí být schválena P ČMKU
  b) u ostatních FCI uznaných plemen: čtverým získáním čekatelství   CAC - z toho 2 x na mezinárodní výstavě a ostatní na národní, speciální nebo   klubové   výstavě
  c) u FCI zatím neuznaných plemen: čtverým získáním čekatelství CAC 2 předepsaný počet čekatelství je třeba získat minimálně ve dvou výstavních sezónách (výstavní   sezóna = kalendářní rok) a minimálně od dvou rozhodčích.
  2) Získání čekatelství potvrdí pořadatel výstavy formou osvědčení o získání CAC ČR.
  Po získání potřebného počtu CAC zašle majitel psa/feny osvědčení o získání CAC a průkaz původu psa (zahraniční žadatelé fotokopii průkazu původu psa)   sekretariátu CMKU, který vydá diplom o udělení titulu a vede také potřebnou evidenci o udělených titulech. Jedincům ohodnoceným na stejné výstavě známkou „výborný 2", může rozhodčí udělit Res. CAC. Rezervní CAC se uděluje zvlášť psovi nebo feně v mezitřídě, otevřené, pracovní a šampiónů (vítězů) a to jen  při mimořádných kvalitách jedince kterému by rozhodčí udělil CAC, kdyby na   výstavě nebyl přítomen jedinec oceněný známkou „výborná 1". Pokud získá na výstavě CAC ČR jedinec, který už má potvrzený titul Český šampión, přizná se CAC jedinci ve stejné třídě, který obdržel Res. CAC. Potvrzení tohoto titulu si ověří majitel jedince s Res. CAC na sekretariátu ČMKU.
  
  Schváleno P ČMKU 22.11.2001
  Řád nabývá platnosti od 1.1.2002


Řád pro udělování titulu ŠAMPION ČMKU"
1. CAC ČMKU - čekatelství šampionátu krásy ČMKU se uděluje psům a fenám na mezinárodních a národních výstavách konaných pod záštitou ČMKU.
2. CAC ČMKU může získat jen nejlepší dospělý pes a fena plemene tj. Národní   vítěz (na národní výstavě) a CACIB (na mezinárodní výstavě). U plemen, která nemohou na mezinárodní výstavě získat CACIB, bude CAC ČMKU udělen jedinci s oceněním BOB.
3. CAC se může zadat i psovi nebo feně, kteří již titul Šampion ČMKU mají.
4. Zadat CAC ČMKU může pouze rozhodčí delegovaný na výstavu.
5. Udělení titulu Šampion ČMKU je podmíněno získáním čtyř čekatelství CAC ČMKU ze dvou výstavních sezón nejméně od dvou rozhodčích, z toho min. ze dvou mezinárodních výstav.
6. Titul Šampion ČMKU platí ke vstupu do třídy vítězů i šampionů.  
Schváleno P ČMKU 18.2.2011
  Řád nabývá platnosti od 1.7.2011
Úprava bod 2., 17.3.2011, usn. 02/03/11
  Zrušení bodu 5., 28.4.2011, usn. 19/04/11

     Řád pro udělování titulu „ČESKÝ VETERÁN ŠAMPION"
  Podmínky pro psy a feny:
  1. zisk 3x ocenění VÝBORNÝ 1 ve třídě veteránů, z toho minimálně 1x na MVP
  2. ocenění minimálně od 2 rozhodčích
  3. započítávají se výstavy konané v ČR
  4. započítávají se výsledky od roku 2005 (výstavy pořádané od 01. 01. 2005)
  5. titul bude udělován od 01. 01. 2006
  6. poplatek za vystavení diplomu 100,-Kč + DPH
  7. diplom vystavuje sekretariát ČMKU
Schváleno P ČMKU 05. 05. 2005
  Řád nabývá platnosti od 1.1.2006

Řád pro udělování titulu " ČESKÝ         GRANDŠAMPION“
    1. Pes/fena musí být držitelem titulu Český šampion krásy.
    2. Po potvrzení titulu Český šampión krásy musí pes/fena 3x získat ve třídě šampionů/vítězů
    čekatelství CAC na mezinárodních, národních, klubových nebo speciálních výstavách pořádaných
    kynologickými organizacemi v ČR pod záštitou CMKU.
    3. Čekatelství CAC musí být zadáno minimálně dvěma různými rozhodčími.
    4. Získání čekatelství potvrdí pořadatel výstavy formou osvědčení o získání CAC ČR
    4. Jedno čekatelství CAC musí být získáno na mezinárodní výstavě psů. Ostatní čekatelství mohou být
    získána na výstavách národních, speciálních nebo klubových.
    5. Po získání potřebného počtu CAC zašle majitel psa/feny osvědčení o získání CAC a průkaz původu psa
    (zahraniční žadatelé fotokopii průkazu původu psa) sekretariátu ČMKU, který vydá diplom o udělení
    titulu a vede také potřebnou evidenci o udělených titulech.
Řád je platný od 1.1.2008
Poznámka: čekatelství potřebná pro udělení se započítávají od 1.1.2008

I. MEZINÁRODNÍ ŠAMPIONÁT KRÁSY FCI SPOLEČNÝ PRO VŠECHNA PLEMENA
  
  A. Plemena, která se nepodrobují zkouškám z výkonu
Aby byli psi těchto plemen oprávněni získat titul Mezinárodního šampióna krásy, musí obdržet:
a) Čtyři Osvědčení o kvalifikaci pro mezinárodní šampionát krásy (CACIB) ve   třech různých zemích, od třech různých rozhodčích, bez ohledu na počet účastněných psů.
b) Mezi prvním a posledním CACIB musí uplynout minimálně období jednoho roku a jednoho dne. Toto období je chápáno následovně: například od 1. ledna 1996 do 1. ledna 1997.
Pokud jde o body a) a b), je možné učinit výjimku, jestliže ji schválí předsednictvo FCI.
B. Plemena, která se podrobují zkouškám z výkonu
Aby byli psi těchto plemen oprávněni získat titul Mezinárodního šampióna krásy, musí obdržet:
a) Dvě Osvědčení o kvalifikaci na mezinárodní šampionát krásy (CACIB) ve dvou různých zemích a od dvou různých rozhodčích, bez ohledu na počet účastněných psů.
b) Mezi prvním a posledním CACIB musí uplynout minimálně období jednoho roku a jednoho dne. Toto období je chápáno následovně: například od 1. ledna 1996 do 1. ledna 1997.
Kromě a) a b) musí lovecký pes absolvovat loveckou zkoušku, která je specifická   pro jeho plemeno, a ve které se soutěží o Osvědčení z národního pracovního šampionátu (CACT). Na datum této zkoušky není brán zřetel.
Pokud jde o body a) a b), je možné učinit výjimku, jestliže ji schválí předsednictvo FCI.
Pracovní psi: Mezinárodní zkoušky pro záchranářské psy nebo národní zkoušky   pro pracovní psy nebo zkoušky IPO jsou jediné zkoušky z výkonu, které se uznávají   a na základě nichž může být psovi udělen Šampión krásy.
  U zkoušek podle IPO (RCI) musí pes v první výkonnostní třídě dosáhnout minimálně 70% bodů v každé dílčí disciplíně (tj. stopa, poslušnost a obrana).
  Při zkouškách pracovních psů musí být splněny následující podmínky: bez ohledu na výkonnostní třídu, ve které je pes přihlášen, musí pes dosáhnout alespoň 70% bodů v disciplíně A (stopa) a B (poslušnost) a alespoň 80% bodů v disciplíně C (obrana).
C. SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO A a B
Pokud má jedno plemeno více variet, které se navzájem liší hmotností, barvou, typem srsti atd., pak Generální zasedání FCI rozhodne o tom, zda budou všechny variety soutěžit o jeden CACIB, nebo zda bude udělován více než jeden.
V případech nesouhlasu nebo pochybností vydá konečné rozhodnutí Předsednictvo FCI, a to po konzultaci se zemí původu plemene a Komisí pro standardy.

ZDE je formulář, který vyplníte a spolu s přední  a zadní stranou rodokmenu psa/feny, pro které žádáte vystavení šampionátu C.I.B., odešlete na e-mailovou adresu uvedenou ve formuláři. Na základě těchto podkladů Vám bude zaslán doklad o splnění podminek pro získání titulu C.I.B. a diplom.
Copyright © 1999-2023 by  FILA BRASILEIRO CLUB CZ. Všechna práva k obsahu stránek vyhrazena!!!
Kopírování a rozšiřování prostřednictvím filmu, rozhlasu, televize, internetu,   fotomechanickou reprodukcí, zvukovými médii a systémy na zpracování dat všeho druhu jen s písemným souhlasem   vedení Klubu!!!
Návrat na obsah