Přejít na obsah
Stanovy    FILA BRASILEIRO CLUB CZ
 
I. Název Klubu
Název Klubu je FILA BRASILEIRO CLUB CZ o.s. (dále jen „Klub“).
II. Sídlo Klubu
  Sídlem Klubu je Rakovník.
III. Definice Klubu
  Klub je právnickou osobou, občanským sdružením s právní subjektivitou. Klub je zájmovou odbornou, společenskou a politicky nezávislou organizací, která sdružuje majitele a chovatele plemene psů Brazilská fila. Při své činnosti se řídí řády FCI a ČMKU. Působnost Klubu je na celém území ČR.
IV. Vznik, cíl činnosti a zánik Klubu
  Klub vznikl dne 21. 10. 1992 registrací provedenou Ministerstvem vnitra ČR rozhodnutím č.j. VSC/1-15 859/92-R.
Cílem činnosti Klubu je zejména:
  a) zvyšování úrovně chovu Brazilské fily v rámci standardu FCI, a to jak z hlediska exteriéru, tak i povahových vlastností
  b) propagace chovatelské činnosti Klubu a zvyšování odborných znalostí svých členů
  c) evidence chovných zvířat
  d) kontrola odchovů Klubem
  e) pořádání Klubových výstav podle směrnic FCI a ČMKU
  f) pořádání dalších akcí pro své členy.
Klub zanikne:
  1) dobrovolným rozpuštěním rozhodnutím členské schůze přijaté 2/3 hlasů všech členů,
  2) pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra o rozpuštění Klubu,
  3) zrušením podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.
  Při zániku Klubu se provede majetkové vypořádání.
V. Členství v Klubu, jeho vznik a zánik, práva a povinnosti
  Členství v Klubu je dobrovolné a nenárokové. Členem Klubu se může stát osoba starší 18 let, která je majitelem psa/feny plemene Brazilská fila s průkazem původu vydaným FCI (nebo prohlásí, že se jeho majitelem stane do tří let) a souhlasí se stanovami Klubu a předpisy na ně navazujícími, a zaplatila předem členský příspěvek na první období členství.
Řádné členství vzniká rozhodnutím Členské schůze o přijetí za člena, do té   doby je členství prozatímní na základě podané přihlášky žadatele s přiloženým  dokladem o úhradě členského příspěvku na první rok členství (člen nevlastnící psa/feny plemene Brazilská fila přiloží i čestné prohlášení o úmyslu si jej pořídit do 3 let od vstupu do Klubu, tato lhůta se může na písemnou žádost prodloužit, žádost je nutno podat nejpozději na poslední Členské schůzi před datem uplynutí lhůty). Rozhodnutí přijetí či nepřijetí za řádného člena Klubu je žadateli oznámeno ihned po hlasování Členské schůze s tím, že v případě nepřijetí je zaplacený členský příspěvek žadateli vrácen.
Každý řádný člen Klubu může přihlásit jednoho člena své rodiny, za tzv. rodinného člena Klubu. Rodinný člen má hlasovací právo, ale nemá nárok na Klubový Zpravodaj; jeho členský příspěvek činí 100% příspěvku řádného člena mínus 100,- Kč. Rodinné členství vzniká rozhodnutím Členské schůze o přijetí, do té doby je rodinné členství prozatímní na základě podané přihlášky žadatele s přiloženým dokladem o úhradě členského příspěvku na první rok členství. V případě nepřijetí je zaplacený členský příspěvek žadateli vrácen.
Práva člena Klubu:
  a) zúčastňovat se jednání členských schůzí buď osobně, nebo prostřednictvím písemně zmocněného zástupce
  b) zúčastňovat se na akcích pořádaných Klubem
  c) volit a být volen do orgánů Klubu
  d) aktivně se podílet na práci Klubu svými připomínkami, návrhy a zkušenostmi
  e) podílet se na výhodách členů Klubu
  f) odvolávat se proti rozhodnutí Výboru Klubu k Odvolací komisi
  g) podávat stížnosti, návrhy a náměty příslušným orgánům Klubu
Povinnosti člena Klubu:
  a) dodržovat platné řády FCI, ČMKU, stanovy a další vnitřní předpisy Klubu a jednat v jejich duchu, a respektovat rozhodnutí příslušných orgánů Klubu
  b) platit členské příspěvky ve výši stanovené rozhodnutím členské schůze, a to vždy nejpozději do 31.3. příslušného roku
  c) prosazovat cíle a poslání Klubu a na jejich uskutečňování se aktivně podílet
  d) dodržovat právní předpisy o ochraně přírody a životního prostředí
  e) oznámit do 30 dnů každou změnu související s členstvím v Klubu (zejména změnu kontaktních údajů), a to na některý z oficiálních e-mailových adres Klubu uvedených na webových stránkách Klubu.
Členství v Klubu zaniká:
  a) úmrtím člena
  b) nezaplacením členského příspěvku ve stanovené výši a době, a to marným uplynutím 14 dnů ode dne odeslání výzvy ze strany Výboru na neuhrazení členského příspěvku na poslední uvedenou e-mailovou adresu člena
  c) oznámením o ukončení členství ze strany člena, a to dnem doručení doporučeného   dopisu výboru Klubu
  d) vyloučením z Klubu rozhodnutím Výboru Klubu pro závažné porušení řádů FCI, ČMKU, stanov Klubu nebo vnitřních předpisů Klubu, nebo pro neplnění dalších   závazků z chovu vyplývajících, nebo pro jednání, které poškodilo či by mohlo poškodit dobré jméno Klubu, nebo proto, že člen nevlastnící psa/fenu plemene   Brazilská fila se nestal jeho vlastníkem ve stanovené lhůtě a nepodal včas písemnou žádost o další prodloužení; proti rozhodnutí Výboru Klubu se člen může odvolat k Odvolací komisi s tím, že své odvolání musí doručit Odvolací komisi nejpozději do 14 dnů ode dne rozhodnutí Výboru Klubu (byl-li člen na   jednání Výboru přítomen), nebo ode dne doručení rozhodnutí Výboru Klubu; členství v takovém případě končí prvním dnem po marném uplynutí lhůty k odvolání, nebo doručením rozhodnutí Odvolací komise o jeho odvolání členovi; proti rozhodnutí. Odvolací komise se člen může dále odvolat k Členské schůzi s tím, že své odvolání musí doručit Odvolací komisi nejpozději do 14 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolací komise; členství v takovém případě končí prvním dnem po marném uplynutí lhůty ke druhému odvolání, nebo dnem rozhodnutí Členské schůze o odvolání člena; člen má právo na osobní účast na jednání Výboru Klubu o jeho vyloučení, na osobní účast na jednání Odvolací komise právo nemá.
Člen, jehož členství bude ukončeno, může být znovu přijat za člena nejdříve 24 měsíců ode dne ukončení členství. Nevyčerpaná část zaplaceného členského příspěvku se nevrací.
VI. Jednání za Klub, orgány Klubu
  Jménem Klubu jedná samostatně každý člen Výboru Klubu nebo Výborem pověřený člen Klubu.
Orgány Klubu jsou:
  Členská schůze
  Výbor Klubu
  Odvolací komise
Členská schůze je vrcholným orgánem Klubu. Schází se nejméně 1x za rok a je   svolávána Výborem Klubu, a to jednak pozvánkami zaslanými nejpozději 15 dnů před jejím konáním na e-mailové adresy členů a jednak oznámením uveřejněným na webových stránkách klubu www.filabrasileiroclub.cz nejméně od 15. dne předcházejícího členské schůzi do dne konání členské schůze. Členská schůze je usnášeníschopná v případě účasti nejméně 1/3 členů. Usnesení přijímá členská schůze nejméně nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Výbor musí svolat mimořádnou Členskou schůzi na písemnou žádost 1/3 členů Klubu podanou formou petice.
  Členská schůze:
  a) volí a odvolává jednotlivé členy Výboru Klubu
  b) volí a odvolává jednotlivé členy Odvolací komise
  c) kontroluje hospodaření Klubu
  d) stanovuje hlavní úkoly pro další činnost
  e) přijímá, mění a zrušuje vnitřní předpisy Klubu
  g) kontroluje činnost Výboru Klubu
  h) rozhoduje o všech zásadních otázkách hospodaření a činnosti Klubu
  i) schvaluje výši členských příspěvků a ostatních poplatků za úkony a služby poskytované Klubem
  j) rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí Odvolací komise o vyloučení člena a o podnětech Odvolací komise
  k) rozhoduje o ostatních záležitostech, které si k rozhodování vyhradí.
Výbor Klubu je statutárním orgánem Klubu, jenž řídí činnost Klubu a jedná jeho jménem. Za svoji činnost je zodpovědný členské schůzi a o své činnosti jí podává zprávu. Složení výboru je předseda, poradce chovu a pokladník. Členem Výboru může být pouze člen Klubu. Výbor se schází podle potřeby. Výbor Klubu je usnášeníschopný, pokud se jednání zúčastní nejméně nadpoloviční většina členů Výboru. Výbor přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných členů, v případě rovnosti hlasů rozhodne hlas předsedy. Neodkladné záležitosti mohou členové Výboru Klubu vyřešit telefonickou konsultací.
Výbor Klubu:
  1) řídí činnost Klubu
  2) plní usnesení členských schůzí
  3) rozhoduje o přijetí a vyloučení členů
  4) vede členskou a chovatelskou evidenci
  5) svolává členskou schůzi a připravuje její program
  6) vyjadřuje se ke kandidátům na rozhodčí i z jiných Klubů
  7) zajišťuje delegování rozhodčích na výstavy
  8) organizuje Klubové výstavy, bonitace a jiné akce za pomoci ostatních členů
  9) zajišťuje vydávání a distribuci klubového zpravodaje
  10) prostřednictvím poradce chovu nebo jiných pověřených členů Klubu provádí   kontroly vrhů
  11) zajišťuje vedení účetnictví a dalších právními předpisy stanovených evidencí
  12) zajišťuje provoz webové stránky Klubu.
Odvolací komise:
  Odvolací komise rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím Výboru Klubu.
  Odvolací komise projednává stížnosti členů na činnost Výboru Klubu a jeho jednotlivých členů. V případě, že po prošetření takové stížnosti dospěje k závěru, že Výbor Klubu nebo jeho člen postupoval v rozporu s těmito stanovami či jinými vnitřními předpisy Klubu, předloží záležitost Členské schůzi, která k ní zaujme definitivní stanovisko.
  Odvolací komise je tříčlenná. Členem Odvolací komise může být pouze člen Klubu. Členství v odvolací komisi je neslučitelné s členstvím ve Výboru Klubu. Odvolací komise se schází podle potřeby. Odvolací komise je usnášeníschopná, pokud se na jednání zúčastní všichni její členové. Odvolací komise přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných členů.

VII. Doručování
Všechny dokumenty týkající se vyloučení člena musí být Klubem doručovány doporučeným dopisem na adresu, kterou člen naposledy uvedl. Každý doporučený dopis je považován za doručený nejpozději 10. dnem po předání k doručení držiteli poštovní licence, a to bez ohledu na to, zda a kdy si člen dopis fakticky převzal. Ostatní dokumenty mohou být Klubem členům doručovány buď rovněž doporučenými dopisy, nebo na poslední uvedené e-mailové adresy členů.
Všechny dokumenty doručované členem Klubu mohou být doručovány buď doporučenými dopisy, nebo na některou z oficiálních e-mailových adres Klubu uvedených na webových stránkách Klubu, vyjma oznámení ohledně zániku členství, které musí člen Klubu doručit doporučeným dopisem.
VIII. Hospodaření Klubu
  Klub hospodaří s vlastním majetkem a s majetkem svěřeným mu do trvalého nebo dočasného užívání. Finančními zdroji Klubu jsou:
  a) členské příspěvky
  b) poplatky za úkony prováděné Klubem
  c) dary a další možné zdroje
  Plánované investice jsou schvalovány Členskou schůzí. Za své závazky ručí Klub do výše svého majetku. Klub nijak neručí za závazky svých členů. Za hospodaření Klubu zodpovídá pokladník.
IX. Řešení sporů uvnitř Klubu
  Spory uvnitř Klubu řeší nejdříve Výbor Klubu. Proti rozhodnutí Výboru se může kterákoliv ze stran odvolat k Odvolací komisi, a to postupem a ve lhůtách stanovených těmito stanovami pro vyloučení člena z Klubu.
X. Účinnost stanov Klubu
  Tyto Stanovy byly přijaty Členskou schůzí konanou dne 17. 11. 2012, tímto dnem nabyly účinnosti.
Copyright © 1999-2023 by  FILA BRASILEIRO CLUB CZ. Všechna práva k obsahu stránek vyhrazena!!!
Kopírování a rozšiřování prostřednictvím filmu, rozhlasu, televize, internetu,   fotomechanickou reprodukcí, zvukovými médii a systémy na zpracování dat všeho druhu jen s písemným souhlasem   vedení Klubu!!!
Návrat na obsah